POLITYKA PRYWATNOŚCI MOC NATURY

Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności strony Moc Natury. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Moc Natury – dalej zwany Podmiotem, szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach strony internetowej: nanosilver-raypath.net oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony moc-natury.com

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez stronę nanosilver-raypath.net zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej oraz imienia i nazwiska użytkownika jest niezbędne dla skorzystania z usługi: Formularza Kontaktowego. Niektóre usługi dostępne ze strony internetowej mogą wymagać podania innych danych (np. numeru telefonu, adresu zamieszkania), niezbędnych dla ich realizacji. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Podmiot wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Kto jest administratorem strony internetowej moc-natury.com

Administratorem strony internetowej  jest EKO DOM bez chemii Elżbieta Marszałek z siedzibą Krucza 43/52 59-300 Lubin Polska tel: +48 601 430 616 e-mail: info@nanosilver-raypath.net
NIP: 6922050630 REGON: 390494356.

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
EKO DOM bez chemii Elżbieta Marszałek z siedzibą Krucza 43/52 59-300 Lubin Polska
tel: +48 601 430 616
e-mail: info@nanosilver-raypath.net

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. odpowiedź na zadane pytanie).

Odbiorcy danych osobowych

Podmiotami, którym możemy ujawniać Twoje dane osobowe są dostawcy usług, z których korzystamy, tj. Inpost i Dpd

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Nie podejmujemy danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie prowadzimy profilowania.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

Nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowej.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Na podstawie RODO masz prawo do żądania:

  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania swoich danych osobowych;
  • usunięcia swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • żądania przenoszenia danych osobowych.
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o podjętych działaniach. Jeśli będzie taka  potrzeba możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub ich dużą liczbę. W każdym wypadku zostaniesz poinformowany w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu oraz o przyczynie opóźnienia.

8.1. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO):

Masz prawo uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli są one przetwarzane masz prawo do:

dostępu do danych osobowych;
uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, jak również o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
uzyskania kopii swoich danych osobowych. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: centrala@ray.pl.

8.2. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO):

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania lub ich uzupełnienia. W takim przypadku należy przesłać prośbę na adres: centrala@ray.pl.

8.3. Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO). Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub były przetwarzane w inny sposób;
wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
wniosłeś/ wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
wniosłeś/ wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/ poinformowana. Jeśli chcesz, by Twoje dane osobowe zostały usunięte zgłoś swoje żądanie na adres: centrala@ray.pl.

8.4. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy ich przetwarzanie na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia zażądasz ograniczenia ich przetwarzania;
Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, lecz są konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
zgłosiłeś/ zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
Jeśli chcesz, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone zgłoś swoje żądanie na adres: centrala@ray.pl.

8.5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: centrala@ray.pl.

8.6. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO):

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz, aby dane zostały udostępnione w innym formacie, wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie. Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: centrala@ray.pl.

8.7. Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: centrala@ray.pl.

8.8. Skarga do organu nadzorczego:

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

PLIKI COOKIES

1. Informacje ogólne:

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego są używane pliki “cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Bezpieczeństwo:

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

3. Rodzaje plików Cookies:

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

4. Cele:

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

konfiguracji Serwisu Internetowego;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej. Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem: https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).